Szkolenia

Szkolenia

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie organizuje szkolenia i kursy, których uczestnicy zdobywają wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia kwalifikujące do pracy w danym zawodzie. Kursy kończą się uzyskaniem zaświadczenia wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 .03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs pedagogiczny

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym. Kursanci nabywają uprawnienia do pełnienia nadzoru nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu zakładach szkolących.


Obsługa urządzeń transportu bliskiego

Szkolenia dotyczą: obsługi wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic, wciągników i wciągarek, układnic, żurawi przewoźnych, przenośnych, samojezdnych i stacjonarnych. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Kursanci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne.


Uprawnienia elektroenergetyczne

Szkolenia pozwalają zdobyć uprawnienia następujących grup:
grupa I – urządzenia elektryczne, grupa – II urządzenia cieplne i energetyczne , grupa III – urządzenia gazowe.

Szkolenia kończą się egzaminem przeprowadzanym przez Komisję SIMP w Olsztynie. Kursanci, którzy zdadzą egzamin, otrzymają świadectwa kwalifikacyjne.


Szklenia BHP

Organizowane są szkolenia BHP wstępne, dla młodocianych pracowników, kadry kierowniczej oraz pracodawców.


Kurs komputerowy

Kursanci poznają obsługę komputera ze szczególnym naciskiem na poznanie biurowego pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Accss, MS Power Point).


Kurs pilarza i drwala

Kursanci nabywają umiejętności operatora piły spalinowo-łańcuchowej, pilarza i instruktora ścinki.